+84 24 3974 3091

54 Jobs matching your query


Job Code Job Title Date posted
(mm/dd/yyyy)
Expired Date
(mm/dd/yyyy)
Industry Location
HAN1643 Merchandiser (working remotely) 5/29/2024 7/29/2024 Germs & Jewellery
Handicraft
Hà Nội
HCM1642 Inside Sales 5/23/2024 7/25/2024 Machinery/Equipment Manufacturing Hồ Chí Minh
HAN1641 Regional Admin 5/16/2024 7/17/2024 Semiconductor Manufacturing Hà Nội
HCM1638 Mobile Application Product Manager 5/7/2024 7/16/2024 IT/Computers - Software Hồ Chí Minh
HCM1637 Connected Car Cloud Product Manager 5/7/2024 7/16/2024 IT/Computers - Software Hồ Chí Minh
HAN1640 Web Developer (Tiếng Nhật N1~N4) 5/13/2024 7/13/2024 Financial Services - Finance/Investment
IT/Computer – Others
Hà Nội
HAN1639 Mobile Developer (Tiếng Nhật N1~N4) 5/13/2024 7/13/2024 Financial Services - Finance/Investment
IT/Computer – Others
Hà Nội
HCM1636 Inside Sales Executive 4/29/2024 6/30/2024 IT/Computer – Others Hồ Chí Minh
HCM1635 Technical Consultant 4/29/2024 6/30/2024 IT/Computer – Others Hồ Chí Minh
HCM1634 Business Development Manager 4/29/2024 6/30/2024 IT/Computer – Others Hồ Chí Minh
HCM1633 Country Manager 4/29/2024 6/30/2024 IT/Computer – Others Hồ Chí Minh
HAN1631 APM - Quản lý xưởng sản xuất 4/22/2024 6/26/2024 Textiles/Yarn/Fabrics/Garment Bắc Giang
HAN1630 Quản lý kho hoàn thiện 4/22/2024 6/26/2024 Textiles/Yarn/Fabrics/Garment Bắc Giang
HAN1632 Business Expansion Manager (Retail) 4/25/2024 6/25/2024 Fashion/Apparel
Textiles/Yarn/Fabrics/Garment
Hà Nội, Hồ Chí Minh
HAN1629 Purchase Section Manager 4/19/2024 6/21/2024 Electrical/Switchgear
Electronics Manufacturing
Hà Nam